نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی ( نسخه آزمایشی )

کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 63
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
80* آزمون آنلاین1397/12/291394/09/22دریافت کارت
9414897 آزمون داوطلبین سرباز در دی ماه1397/10/29دریافت کارت
9412297 هماهنگ مرحله هفتم1397/10/14دریافت کارت
9414497 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان1397/10/14دریافت کارت
9414597 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/10/14دریافت کارت
9414397 آزمون داوطلبین سرباز در آذرماه به صورت آزمایشی1397/09/13دریافت کارت
9412197 هماهنگ مرحله ششم1397/09/02دریافت کارت
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/02دریافت کارت
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/02دریافت کارت
9412097 هماهنگ مرحله پنجم1397/07/27دریافت کارت
9413897 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1397/07/27دریافت کارت
9413997 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/07/27دریافت کارت
9413797 هماهنگ استان مرکزی1397/07/03دریافت کارت
9411997 هماهنگ مرحله چهارم1397/06/16دریافت کارت
9413597 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1397/06/16دریافت کارت
9413697 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/06/16دریافت کارت
9413197 آزمون داوطلبان سرباز در مردادماه1397/05/27دریافت کارت
9413297 آزمون دهیاران استان آذربایجان غربی1397/05/19دریافت کارت
9411897 هماهنگ مرحله سوم1397/05/05دریافت کارت
9412997 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1397/05/05دریافت کارت
9413097 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/05/05دریافت کارت
9411797 هماهنگ مرحله دوم1397/04/01دریافت کارت
9412697 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان1397/04/01دریافت کارت
9412797 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/04/01دریافت کارت
9411697 هماهنگ مرحله اول1397/02/21دریافت کارت
9412497 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/02/21دریافت کارت
9412597 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان1397/02/21دریافت کارت
9410696 هماهنگ خاص تهران1396/12/18دریافت کارت
9410596 آزمون داوطلبان سرباز در اسفند ماه1396/12/09دریافت کارت
9407596 هماهنگ مرحله هشتم1396/11/27دریافت کارت
9409896 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/11/26دریافت کارت
9409996 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان1396/11/26دریافت کارت
9410296 مرحله دوم آزمون ویژه متقاضیان معرفی شده از سوی نیروهای مسلح(مربی-پایور)1396/11/25دریافت کارت
9410396 آزمون داوطلبان سرباز در بهمن ماه1396/11/14دریافت کارت
9410496 هماهنگ سربازان کرمان بهمن1396/11/14دریافت کارت
9410196 آزمون داوطلبان سرباز در دی ماه1396/10/22دریافت کارت
9407496 هماهنگ مرحله هفتم1396/10/15دریافت کارت
9409696 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/10/14دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 63
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
80* آزمون آنلاین1397/12/291394/09/22دریافت کارت
9414897 آزمون داوطلبین سرباز در دی ماه1397/10/29دریافت کارت
9412297 هماهنگ مرحله هفتم1397/10/14دریافت کارت
9414497 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان1397/10/14دریافت کارت
9414597 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/10/14دریافت کارت
9414397 آزمون داوطلبین سرباز در آذرماه به صورت آزمایشی1397/09/13دریافت کارت
9412197 هماهنگ مرحله ششم1397/09/02دریافت کارت
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/02دریافت کارت
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/02دریافت کارت
9412097 هماهنگ مرحله پنجم1397/07/27دریافت کارت
9413897 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1397/07/27دریافت کارت
9413997 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/07/27دریافت کارت
9413797 هماهنگ استان مرکزی1397/07/03دریافت کارت
9411997 هماهنگ مرحله چهارم1397/06/16دریافت کارت
9413597 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1397/06/16دریافت کارت
9413697 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/06/16دریافت کارت
9413197 آزمون داوطلبان سرباز در مردادماه1397/05/27دریافت کارت
9413297 آزمون دهیاران استان آذربایجان غربی1397/05/19دریافت کارت
9411897 هماهنگ مرحله سوم1397/05/05دریافت کارت
9412997 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1397/05/05دریافت کارت
9413097 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/05/05دریافت کارت
9411797 هماهنگ مرحله دوم1397/04/01دریافت کارت
9412697 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان1397/04/01دریافت کارت
9412797 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/04/01دریافت کارت
9411697 هماهنگ مرحله اول1397/02/21دریافت کارت
9412497 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/02/21دریافت کارت
9412597 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان1397/02/21دریافت کارت
9410696 هماهنگ خاص تهران1396/12/18دریافت کارت
9410596 آزمون داوطلبان سرباز در اسفند ماه1396/12/09دریافت کارت
9407596 هماهنگ مرحله هشتم1396/11/27دریافت کارت
9409896 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/11/26دریافت کارت
9409996 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان1396/11/26دریافت کارت
9410296 مرحله دوم آزمون ویژه متقاضیان معرفی شده از سوی نیروهای مسلح(مربی-پایور)1396/11/25دریافت کارت
9410396 آزمون داوطلبان سرباز در بهمن ماه1396/11/14دریافت کارت
9410496 هماهنگ سربازان کرمان بهمن1396/11/14دریافت کارت
9410196 آزمون داوطلبان سرباز در دی ماه1396/10/22دریافت کارت
9407496 هماهنگ مرحله هفتم1396/10/15دریافت کارت
9409696 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/10/14دریافت کارت